BOKELJSKA MORNARICA, NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA ČOVJEČANSTVA

2022-07-25 21:00

Samostanski kompleks Sv. Nikole, Prčanj

ponedjeljak, 25. jul
Samostanski kompleks Sv. Nikole, Prčanj, 21 h
BOKELJSKA MORNARICA, NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA ČOVJEČANSTVA
 
Promocija knjige Bokeljska mornarica, nematerijalna kulturna baština čovječanstva (Fondacija Don Brankovi dani muzike / Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Kotor, 2022.)
 
Autor: ANTUN SBUTEGA (Crna Gora)
 

Partneri programa: 

 

Bokeljska mornarica, nematerijalna kulturna baština čovječanstva je monografija u kojoj autor Antun Sbutega analizira razvoj Bokeljske mornarice od njenog osnivanja u srednjem vijeku do danas, koristeći veliki broj dokumenata, do sada većinom nepoznatih, kao i druge izvore na više stranih jezika. Monografija pruža prikaz političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih promjena u Kotoru i Boki, gdje ova drevna institucija djeluje tokom više od dvanaest stoljeća. Imajući u vidu da je pomorstvo oduvijek međunarodna djelatnost, knjiga prati promjene u pomorstvu na globalnom planu, na Mediteranu i Jadranu, koje su uticale na povijest Mornarice. Analiziran je i uticaj Bokeljske mornarice na društveni i privredni razvoj Kotora i Boke, posebno njen direktni i indiriketni uticaj na razvoj materijalne i nematerijalne kulture, kao i razvoj elemenata kulturne  baštine same Mornarice, koju je 2021. godine UNESCO upisao na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, kao prvo takvo kulturno dobro u Crnoj Gori. Knjiga sadrži opširnu bibliografiju djela u vezi s ovom temom, revidirani spisak admirala i viceadmirala, te fotografije koje ilustruju bogatu prošlost i kulturno nasljeđe Bokeljske mornarice. Uz poštovanje savremene naučne metodologije, monografija je pisana jasnim i razumljivim stilom, te je pristupačna kako stručnoj tako i široj javnosti.

Antun Sbutega foto.jpg

Antun Sbutega, potomak stare bokeljske porodice brodovlasnika i pomoraca, rođen je u Kotoru gdje je završio Gimnaziju. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Predavao je  više ekonomskih predmeta na  Višoj pomorskoj školi i Pomorskom fakultetu u Kotoru, a 1991. godine sa porodicom se odselio u Rim. Radio je u Kongregaciji za evanđelizaciju naroda, u Vatikanu, i bavio se finansiranjem katoličkih misija u svijetu. Sarađivao je sa više univerziteta u Italiji posvetivši se izučavanju istorije Istočne Evrope. Početkom 2007. godine postao je prvi ambasador Crne Gore pri Svetoj Stolici i Suverenom viteškom malteškom redu, a početkom 2015. godine ambasador Crne Gore u Republici Italiji i nerezidentni ambasador u Malti i San Marinu. Autor je velikog broja naučnih i stručnih radova i monografija, kao i novinskih članaka iz oblasti ekonomije, istorije, pomorstva, kulture, umjetnosti i diplomatije, te literanih djela objavljenih u bivšoj Jugoslaviji, zatim Crnoj Gori, Hrvatskoj, Italiji i Vatikanu. Član je više viteških redova i nosilac visokih odlikovanja. Za admirala Bokeljske mornarice Kotor imenovan je 2016. godine.