MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART 
INTERNATIONAL FESTIVAL KOTOR ART 

24.jun -14.avgust 2015.
June 24 – August 14, 2015

XIV KotorArt Don Brankovi dani muzike

XIV KotorArt Don Branko’s Music Days

 

 

 

24.06.2015.
Trg ispred Katedrale Sv. Tripuna / St. Tryphon Square, 21h

OTVARANJE VII MEĐUNARODNOG FESTIVALA KOTORART 

GRIGORIJ KRASKO, dirigent (Crna Gora) 
CRNOGORSKI SIMFONIJSKI ORKESTAR (Crna Gora) 
Klapa ASSA VOCE (Crna Gora) 
Klapa BELLEZZA (Crna Gora) 
Hor Osnovne muzičke škole Vida Matjan, Kotor (Crna Gora) 
Polaznici Škole glume Kulturnog centra Nikola Đurković (Crna Gora) 
NINA PEROVIĆ, klavir/piano (Crna Gora/Montenegro) 
ALEKSANDAR RADULOVIĆ, narator (Crna Gora) 
KATARINA KREK, glumica (Crna Gora) 
PAVLE ILIĆ, glumac (Crna Gora) 
STEFAN BOŠKOVIĆ, scenarista i dramaturg (Crna Gora) 

Program: 

KOTORART DON BRANKOVI DANI MUZIKE 
Žorž ENESKU
(1881–1955) 
Rumunska rapsodija u A-duru, br. 1, op. 11 

KOTORART MEĐUNARODNI FESTIVAL KLAPA PERAST 
Mirko NENEZIĆ / Saša GAJIĆ, Stipica KALOĐERA / Milan ALEKSIĆ 

Zauvjek
Veselo srce kuđelju prede
, tradicionalna pjesma prema zapisu Ludviga Kube; obrada: Ana Kodrić - Ivelić i Martina Vuksanović, aranžman za orkestar: Milan Aleksić 

KOROTART TEATAR 
Vilijam ŠEKSPIR (1564 -1616) 
Scena iz komada Romeo i Julija 
Erik SATI (1866 -1925) 
Gimnopedije br. 1 

KOTORART DON BRANKOVI DANI MUZIKE 
Aram HAČATURJAN (1903-1978) 
Adagio iz baleta Spartak 

KOTORART SEAROCK 
Nil JANG
(1945) 
Rockin’ in the Free World 

KOTORART PJACA OD FILOZOFA 
Branko MILJKOVIĆ
(1934-1961) 
Pismo prijatelju 
Arvo PERT (1935) 
Za Alinu 

KOTORART SEAROCK 
BITLSI 

Strawberry Fields Forever 

KOTORT APSS 
Marko RADOJKOVIĆ 

Long ride in a slow machine, 3D prezentacija, muzička pozadina: Short ride in a fast machine Džona Adamsa

OPENING OF THE VII KOTORART INTERNATIONAL FESTIVAL 

GRIGORY KRASKO, conductor (Montenegro) 
MONTENEGRIN SYMPHONY ORCHESTRA (Montenegro) 
Klapa ASSA VOCE (Montenegro) 
Klapa BELLEZZA (Montenegro) 
Choir of Vida Matjan Primary Music School, Kotor (Montenegro) 
Participants of Drama Studio of Nikola Đurković Cultural Centre (Montenegro) 
NINA PEROVIĆ, piano (Montenegro) 
ALEKSANDAR RADULOVIĆ, narrator (Montenegro) 
KATARINA KREK, actress (Montenegro) 
PAVLE ILIĆ, actor (Montenegro) 
STEFAN BOŠKOVIĆ, set designer and playwright (Montenegro) 

Program: 

KOTORART DON BRANKO’S MUSIC DAYS 
George ENESCU
(1881-1955) 
Romanian Rhapsody in A major, No. 1, Op. 11 

KOTORART INTERNATIONAL  FESTIVAL OF KLAPA PERAST 
Mirko NENEZIĆ / Saša GAJIĆ, Stipica KALOGJERA / Milan ALEKSIĆ 

Forever
Merry Heart Spins a Tow, traditional song recorded by Ludvik Kuba; musical arrangement: Ana Kordić Ivelić and Martina Vuksanović; arrangement for orchestra: Milan Aleksić 

KOROTART TEATAR 
William SHAKESPEARE
(1564 -1616) 
Scene from Romeo and Juliet 
Erik SATIE (1866 -1925) 
Gymnopédie No.1 

KOTORART DON BRANKO’S MUSIC DAY 
Aram KHACHATURIAN
(1903-1978) 
Adagio from the ballet Spartacus 

KOTORART SEAROCK 
Neil YOUNG
(1945) 
Rockin’ in the Free World 

KOTORART PHILOSOPHERS’ SQUARE 
Branko MILJKOVIĆ
(1934-1961) 
Letter to a Friend 
Arvo PÄRT (1935) 
Für Alina 

KOTORART SEAROCK 
THE BEATLES
 
Strawberry Fields Forever 

KOTORART APSS 
Marko RADOJKOVIĆ
 
Long Ride in a Slow Machine, 3D presentation, music background: Ride in a Fast Machine by John Adams

 

 


17.07.2015.
Crkva Sv. Duha / Church of the Holy Spirit, 21h

UMJETNIČKI POČECI 

Učenici Muzičke škole Vida Matjan, Kotor 

Program: 

Ladislav MIRANOV (1900 -1987) 
Bumbar 
Vjera Radulović, violina 
Klasa: Ivana Radović 
Klavirska saradnja: Andrea Orlando 

Mićo BOŽOVIĆ 
Proljećna pjesma 
Ena Gledić, klavir 
Klasa: Danijela Filipović 

Vilhelm POP (1828 -1903) 
Stakato, fantazija za flautu i klavir 
Tamara Živković, flauta 
Klasa: Andrea Petrović 
Klavirska saradnja: Dragana Krgović 

Isak BERKOVIČ (1902 -1972) 
Varijacije na Paganinijevu temu 
Andrijana Jovanović, klavir 
Klasa: Gracijela Ćatović

Josip HACE (1879 -1959) 
Serenada 
Darja Lazarenko, solo pjevanje 
Klasa: Aleksandra Dobriša 
Klavirska saradnja: Ana Mihaljević 

Žorž ENESKU (1881 -1955) 
Cantabile i Presto 
Jovana Radoman, flauta 
Klasa: Tamara Knežević 
Klavirska saradnja: Ana Mihaljević 

Milan PREBANDA (1907 -1979) 
Niz bašču 
Jovana Miljenović, solo pevanje 
Klasa: Aleksandra Dobriša 
Klavirska saradnja: Ana Mihaljević 

Hoze VAJT (1836 -1918) 
La bella Cubana 
Jelena Jovović, violina 
Milena Petković, violina 
Paola Mitrović, klavir 
Klasa: Mileva Krivokapić 

Erne DOHNANJI (1877 -1960) 
Kapričo, op. 2, br. 4 
Paola Mitrović, klavir 
Klasa: Gabriella Aksamit 

Pablo de SARASATE (1844 -1908) 
Ciganske melodije, op. 20 
Jelena Jovović, violina 
Klasa: Mileva Krivokapić 
Klavirska saradnja: Ana Mihaljević
Frederik ŠOPEN (1810 -1849) 
Skerco u b-molu, br. 2, op. 31 
Darko Tomičić, klavir 
Klasa: Ilija Milošević 

* Partner koncerta: ŠOSMO Vida Matjan, Kotor

ARTISTIC BEGINNINGS 

Students of Vida Matjan Music School, Kotor 

Program: 

Ladislav MIRANOV (1900 -1987) 
The Bumblebee 
Vjera Radulović, violin 
Professor: Ivana Radović 
Piano accompanist: Andrea Orlando 

Mićo BOŽOVIĆ 
Spring Song 
Ena Gledić, piano 
Professor: Danijela Filipović 

Wilhelm POPP (1828 -1903) 
Staccato, fantasie for flute and piano 
Tamara Živković, flute 
Professor: Andrea Petrović 
Piano accompanist: Dragana Krgović 

Isaаk BERKOVICH (1902 -1972) 
Variations on a Theme of Paganini 
Andrijana Jovanović, piano 
Professor: Gracijela Ćatović

Joseph HATZE (1879 -1959) 
Serenada 
Darja Lazarenko, voice 
Professor: Aleksandra Dobriša 
Piano accompanist: Ana Mihaljević 

George ENESKU (1881 -1955) 
Cantabile and Presto 
Jovana Radoman, flute 
Professor: Tamara Knežević 
Piano accompanist: Ana Mihaljević 

Milan PREBANDA (1907 -1979) 
Down the Garden 
Jovana Miljenović, voice 
Professor: Aleksandra Dobriša 
Piano accompanist: Ana Mihaljević 

José WHITE (1836 -1918) 
La bella Cubana 
Jelena Jovović, violin 
Milena Petković, violin 
Paola Mitrović, piano 
Professor: Mileva Krivokapić 

Ernö DOHNÁNYI (1877 -1960) 
Capriccio, Op. 2, No. 4 
Paola Mitrović, piano 
Professor: Gabriella Aksamit 

Pablo de SARASATE (1844 -1908) 
Zigeunerweisen, Op. 20 
Jelena Jovović, violin 
Professor: Mileva Krivokapić 
Piano accompanist: Ana Mihaljević
Frédérik CHOPIN (1810 -1849) 
Scherzo in B-flat minor No. 2, Op. 31 
Darko Tomičić, piano 
Professor: Ilija Milošević 

* Partner of the concert: The Vida Matjan Primary and Secondary Music School, Kotor

 

19.07.2015.
Crkva Sv. Duha / Church of the Holy Spirit, 21h

POLJSKE PERLE 

PATRICJA PJEKUTOVSKA, violina (Poljska) 
ANA MJERNIK, klavir (Poljska) 

Program: 

Karol ŠIMANOVSKI (1882–1937) 
Romansa, za violinu i klavir, op. 23 

Vitold LUTOSLAVSKI (1913–1994) 
Partita, za violinu i klavir 
Allegro giusto 
Ad libitum 
Largo 
Ad libitum 
Presto 

Frederik ŠOPEN (1810–1849) 
Nokturno u Es-duru, op. 9, br. 2 

Karol ŠIMANOVSKI 
Etida u b-molu, op. 4, br. 3 

Kžištof PENDERECKI (1933) 
Kadenca, za solo violu (violinu) 

Marjan BORKOVSKI (1934) 
Slike II, za solo violinu 

Karol ŠIMANOVSKI 
Sonata u d-molu, za violinu i klavir, op. 9 
Allegro moderato, patetico 
Andantino tranquillo 
Allegro molto, quasi presto 

* Partner koncerta: Ambasada Republike Poljske u Crnoj Gori

PEARLS OF POLAND 

PATRYCJA PIEKUTOWSKA, violin (Poland) 
ANNA MIERNIK, piano (Poland) 

Program: 

Karol SZYMANOWSKI (1882-1937) 
Romance, for violin and piano Op. 23 

Witold LUTOSŁAWSKI (1913-1994) 
Partita, for violin and piano 
Allegro giusto 
Ad libitum 
Largo 
Ad libitum 
Presto 

Frédéric CHOPIN (1810-1849) 
Nocturne in E flat major, Op. 9, No. 2 

Karol SZYMANOWSKI 
Etude in B flat minor, Op. 4, No. 3 

Krzysztof PENDERECKI (1933) 
Cadenza, for viole (violin) solo 

Marian BORKOWSKI (1934) 
Image II, for violin solo 

Karol SZYMANOWSKI 
Sonate in D minor, for violin and piano, Op. 9 
Allegro moderato, patetico 
Andantino tranquillo 
Allegro molto, quasi presto 

* Partner of the concert: Embassy of the Republic of Poland in Montenegro

 

20.07.2015.
Trg ispred Katedrale Sv. Tripuna / St. Tryphon’s Square, 21h

MORE MUZIKE. MUZIKA MORA.

MARIJA GRACIO TOLJ, klavir (Hrvatska)
ALJOŠA LEČIĆ, klavir (Hrvatska)
MLADEN TARBUK, dirigent (Hrvatska)
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR (Hrvatska)

Program:

Luka SORKOČEVIĆ (1734 -1789)
Simfonija u D-duru, br. 3
Allegro
Andante
Presto

Fransis PULANK (1899 -1963)
Koncert za dva klavira i orkestar, FP 61
Allegro ma non troppo
Larghetto
Finale: Allegro molto

PAUZA

Ivan BRKANOVIĆ (1906 -1987)
Končertino za gudače
Adagio
Moderato

Volfgang Amadeus MOCART (1756 -1791)
Simfonija u D-duru, Hafner, br. 35, KV 385
Allegro con spirito
Andante
Menuetto
Presto

* Partneri koncerta: Dubrovački simfonijski orkestar i Dubrovačke ljetnje igre

THE SEA OF MUSIC. MUSIC OF THE SEA.

MARIJA GRAZIO TOLJ, piano (Croatia)
ALJOŠA LEČIĆ, piano (Croatia)
MLADEN TARBUK, conductor (Croatia)
DUBROVNIK SYMPHONY ORCHESTRA (Croatia)

Program:

Luka SORKOČEVIĆ (1734 -1789)
Symphony in D major, No. 3
Allegro
Andante
Presto

Francis POULENC (1899 -1963)
Concerto for Two Pianos and Orchestra, FP 61
Allegro ma non troppo
Larghetto
Finale: Allegro molto

INTERMISSION

Ivan BRKANOVIĆ (1906 -1987)
Concertino for strings
Adagio
Moderato

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 -1791)
Symphony in D major, Haffner, No. 35, KV 385
Allegro con spirito
Andante
Menuetto
Presto

* Partners of the concert: Dubrovnik Symphony Orchestra and Dubrovnik Summer Festival

 

21.07.2015.
Pjaca od salate / Salad Square, 21h

ŽIVOT JE KABARE 

ROBERT VERNER, klavir (Austrija)

Sponzor koncerta: Austrijska Ambasada Podgorica
Partner koncerta: YAMAHA

LIFE IS A CABARET

ROBERT WERNER, piano (Austria)

Sponsor of the concert: Austrijska Ambasada Podgorica
Partner of the concert: YAMAHA

 

23.07.2015.
Crkva Sv. Duha / Church of the Holy Spirit, 21h

MUZIKA SVJETLOSTI 

PERICA MIHALJEVIĆ, klavir (Hrvatska) 

Program: 

Ludvig van BETOVEN (1770 –1827) 
Sonata za klavir u cis-molu (Mjesečeva sonata), op. 27, No. 2 
Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 

Frederik ŠOPEN (1810–1849) 
Balada u g-molu, br. 1, op. 23 

NIKOLA ZEKIĆ, klavir (Crna Gora) 

Program: 

Johan Sebastijan BAH (1685–1750) 
Troglasna invencija u E-duru, br. 5, BWV 791 

Enrike GRANADOS (1867–1916) 
Poetični valcer u c-molu, br. 6 
Robert ŠUMAN (1810–1856) 
Pjesma italijanskih mornara, iz Albuma za mladež, op. 68

UGLJEŠA BRKLJAČ, klavir (Srbija) 

Program: 

Frederik ŠOPEN 
Fantazija u f-molu, op. 49 

Franc LIST (1811–1886) 
Transcendentalna etida u As-duru (Sjećanja), br. 9 

Aleksandar SKRJABIN (1872–1915) 
Etida u cis-molu, op. 2, br. 1 

Vasilije MOKRANJAC (1923–1984) 
Etida br. 1 
Etida br. 3 

* Partneri koncerta: Biblioteka za slijepe Crne Gore i Radio Homer

MUSIC OF THE LIGHT 

PERICA MIHALJEVIĆ, piano (Croatia) 

Program: 

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) 
Piano Sonata in C-sharp minor (Moonlight Sonata), Op. 27, No. 2 
Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 

Frédéric CHOPIN (1810-1849) 
Ballade in G minor, No. 1, Op. 23 

NIKOLA ZEKIĆ, piano (Montenegro) 

Program: 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
Three-Part Invention in E-major, No. 5, BWV 791 

Enrique GRANADOS (1867-1916) 
Poetic Waltz in C minor, No. 6 
Robert SCHUMANN (1810-1856) 
Italian Sailors’ Song, from Album for the Young, Op. 68

UGLJEŠA BRKLJAČ, piano (Serbia) 

Program: 

Frédéric CHOPIN 
Fantasie in F minor, Op. 49 

Franz LISZT (1811-1886) 
Transcedental Etude in A-flat major (Ricordanza), No. 9 

Alexander SCRIABIN (1872-1915) 
Etude in C-sharp minor, Op. 2, No. 1 

Vasilije MOKRANJAC (1923-1984) 
Etude No. 1 
Etude No. 3 

* Partners of the concert: Montenegro State Lending Library for the Visually Impaired and Homer Radio for the Visually Impaired

 

26.07.2015.
Trg ispred katedrale Sv. Tripuna / St. Tryphon’s Square, 21h

OD PRVOG TRENA...

ZLATAN STIPIŠIĆ GIBONNI, vokal (Hrvatska)
MATIJA DEDIĆ, klavir (Hrvatska)
MARKO RAMLJAK, violina (Hrvatska)
BRANIMIR GAZDIK, bubnjevi (Hrvatska)
MARKO RELJANOVIĆ, bas (Hrvatska)
TEO BRAJČIĆ, prateći glas (Hrvatska)

* Sponzor koncerta: CocaCola

FROM THE VERY MOMENT...

ZLATAN STIPIŠIĆ GIBONNI, vocal (Croatia)
MATIJA DEDIĆ, piano (Croatia)
MARKO RAMLJAK, violin (Croatia)
BRANIMIR GAZDIK, drums (Croatia)
MARKO RELJANOVIĆ, bass (Croatia)
TEO BRAJČIĆ, backing vocalist (Croatia)

* Sponsor of the concert: CocaCola

 

28.07.2015.
Katedrala Sv. Tripuna / St. Tryphon’s Cathedral, 21h


NA PRAGU TREĆE DECENIJE 

GUDAČKI KVARTET HENŠEL (Njemačka) 
Kristof Henšel, violina 
Daniel Bel, violina 
Monika Henšel, viola 
Matijas Bejer-Karlšej, violončelo 

Program: 

Jozef HAJDN (1732–1809) 
Gudački kvartet u h-molu, op. 64, br. 2 
Allegro spiritoso 
Adagio ma non troppo 
Menuet: Allegretto
 
Finale: Presto 

Leoš JANAČEK (1854–1928) 
Adagio 
Con moto. Vivace 
Con moto. Vivace. Andante 
Con moto. Adagio
Gudački kvartet br. 1, Krojcer, JW 7/8 
 

PAUZA 

Ludvig van BETOVEN (1770–1827) 
Gudački kvartet u C-duru, br. 9, Razumovski, op. 59/3 
Andante con moto — Allegro vivace 
Andante con moto quasi allegretto 
Menuetto: Grazioso 
Allegro molto


THE THIRD DECADE ON THE DOORSTEP 

QUARTET HENSCHEL (Germany) 
Christoph Henschel, violin 
Daniel Bell, violin 
Monika Henschel, viola 
Mathias Beyer-Karlshøj, cello 

Program: 

Joseph HAYDN (1732-1809) 
String Quartet in B minor, Op. 64, No. 2 
Allegro spiritoso 
Adagio ma non troppo 
Menuet: Allegretto 
Finale: Presto 

Leoš JANÁČEK (1854-1928) 
String Quartet No. 1, “Kreutzer,” JW 7/8 
Adagio 
Con moto. Vivace 
Con moto. Vivace. Andante 
Con moto. Adagio 

INTERMISSION 

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) 
String Quartet in C Major, No. 9, “Razumovsky,” Op. 59/3 
Andante con moto - Allegro vivace 
Andante con moto quasi allegretto 
Menuetto: Grazioso 
Allegro molto

 

30.07.2015.
Sv. Eustahije, Dobrota / St. Eustahie, Dobrota, 21h

HENDLOVE HEROINE 

KATARINA JOVANOVIĆ, sopran (Srbija) 
NIKOLAJ LALOV, dirigent (Bugarska / Portugal) 
FESTIVALSKI ORKESTAR KOTORART-a 

Program: 

Karlos de SEIŠAS (1704–1742) 
Simfonija u B-duru 
Allegro 
Adagio 
Menuet: Allegro 

Georg Fridrih HENDL (1685–1759) 
Ah mio cor schernito sei, 
arija Alčine iz opere Alčina, HWV 34 
Lascia ch’io pianga
arija Almirene iz opere Rinaldo, HWV 7 
Crude furie degli horridi abissi, 
arija Kserksa iz opere Kserks, HWV 40 
Svegliatevi nel core, 
arija Sesta iz opere Julije Cezar, HWV 17 
Scherza infida, 
arija Ariodantea iz opere Ariodante, HWV 33

PAUZA

Marin GOLEMINOV (1908–2000) 
Pet skica za gudački orkestar 
Dječija igra 
Žetva 
Igra 
Priča 
Rondo 

Žoli Braga SANTOŠ (1924–1988) 
Koncert za gudački orkestar in D 
Largamente Maestoso. Allegro 
Adagio non troppo 
Allegro bem marcato

HÄNDEL’S HEROINES 

KATARINA JOVANOVIĆ, soprano (Serbia) 
NIKOLAY LALOV, conductor (Portugal) 
KOTORART FESTIVAL ORCHESTRA 

Program: 

Carlos de SEIXAS (1704-1742) 
Sinfonia em Si bemol, for strings and continuo 
Allegro 
Adagio 
Minuet: Allegro 

Georg Fridrih HENDL (1685-1759) 
Ah! Mio cor, schernito sei
Alcina’s aria from the opera Alcina, HWV 34 
Lascia ch’io pianga
Almirena’s aria from the opera Rinaldo, HWV 7 
Crude furie degli orridi abissi
Serse’s aria from the opera Serse, HWV 40 
Svegliatevi nel core, 
Sesto’s aria from the opera Julius Caesar, HWV 17 
Scherza infida
Ariodante’s aria from the opera Ariodante, HWV 33 

INTERMISSION

Marin GOLEMINOV (1908-2000) 
Five Sketches for strings 
Jeu d’enfants 
Moisson 
Danse 
Conte 
Ronde 

Joly BRAGA SANTOS (1924-1988) 
Concerto for String Orchestra in D 
Largamente Maestoso. Allegro 
Adagio non troppo 
Allegro ben marcato

 

03.08.2015.
Pjaca od kina / Cinema Square, 21h

MALEDICTION 

ALBERT MAMRIJEV, klavir (Izrael / Njemačka) 
KLOD VIJARE, dirigent (Švajcarska) 
Festivalski orkestar KotorArt-a 

Program: 

Žan-Luk DARBELE (1946) 
Oproštajna pjesma, za gudački orkestar 

Petar Ilič ČAJKOVSKI (1840 -1893) 
Godišnja doba, op. 37, aranžman za klavir i gudački orkestar Georgija Čerkina 
Jul: Pjesma kosača 
Avgust: Žetva 
Septembar: Lov 
Oktobar: Jesenja pjesma 
Novembar: Trojka 
Decembar: Božić 

Franc LIST (1881–1886)
Kletva, za klavir i gudački orkestar, S. 121 

Antonjin DVORŽAK (1841–1904) 
Serenada za gudače u E-duru, op. 22 
Moderato 
Tempo di valse 
Scherzo: Vivace 
Larghetto 
Finale: Allegro vivace

MALÉDICTION 

ALBERT MAMRIEV, piano (Israel / Germany) 
CLAUDE VILLARET, conductor (Switzerland) 
KotorArt Festival Orchestra 

Program: 

Jean-Luc DARBELLAY (1946) 
Chant d’adieux for string orchestra 

Pyotr Ilych TCHAIKOVSKY (1840-1893) 
The Seasons, Op. 37, arrangement for piano and strings by Georgi Cherkin 
July: Song of the Reaper 
August: Harvest 
September: The Hunt 
October: Autumn Song 
November: Troika 
December: Christmas 

Franz LISZT (1881-1886)
Malédiction, for piano and string orchestra, S. 121 

Antonín DVOŘÁK (1841-1904) 
Serenade for Strings in E major, Op. 22 
Moderato 
Tempo di valse 
Scherzo: Vivace 
Larghetto 
Finale: Allegro vivace

 

04.08.2015.
Crkva Sv. Duha / Church of the Holy Spirit, 21h

PAGANINI XXI VIJEKA 

NEMANJA RADULOVIĆ, violina (Srbija / Francuska) 
LOR FAVR-KAN, klavir (Francuska) 

Program: 

Ernest BLOH (1880–1959) 
Bal Šem, tri slike iz hasidskog života, za violinu i klavir 
2. Nigun (Improvizacija)
 
Edvard GRIG (1843–1907) 
Sonata za violinu i klavir u c-molu, br. 3, op. 45 
Allegro molto ed appassionato 
Allegretto espressivo alla romanza 
Allegro animato
 

Sezar FRANK (1822–1890) 
Sonata za violinu i klavir u A-duru, M. 8 
Allegretto ben moderato 
Allegro 
Recitativo – Fantasia: Ben moderato 
Allegretto poco mosso 

Šarl Ogist de BERIO (1802–1870) 
Baletske scene, op. 100

PAGANINI OF THE 21st CENTURY 

NEMANJA RADULOVIĆ, violin (Serbia/France) 
LAURE FAVRE-KAHN, piano (France) 

Program: 

Ernest BLOCH (1880-1959) 
Baal Shem, 3 Pictures of Hassidic life, for violin and piano 
2. Nigun (Improvisation) 

Edvard GRIEG (1843-1907) 
Sonata for violin and piano in C minor, No. 3, Op. 45 
Allegro molto ed appassionato 
Allegretto espressivo alla Romanza 
Allegro animato
 

César FRANCK (1822-1890) 
Sonata in A major for Violin and Piano, M. 8 
Allegretto ben moderato 
Allegro 
Recitativo – Fantasia: Ben moderato 
Allegretto poco mosso 

Charles Auguste de BÉRIOT (1802-1870) 
Scène de ballet, Op. 100

 

06.08.2015.
Crkva Sv. Pavla / The Church of St. Paul, 21h

TIHI PUTOKAZI 

Obilježavanje 450 godina od smrti Blažene Ozane * 

CRNOGORSKI VOKALNI ANSAMBL LUČA (Crna Gora) 
VARJA ĐUKIĆ, narator (Crna Gora) 
ANTUN SBUTEGA, autor teksta (Crna Gora) 

Program: 

Orlando di LASO (1532–1594) 
Justorum animae, motet 

Đovani Batista PERGOLEZI (1710–1736) 
Jesu, rex admirabilis, motet 

Vilijam BERD (1539?–1623) 
Ave verum corpus, motet 

Klaudio MONTEVERDI (1567–1643) 
Ecco mormorar l’onde, madrigal 

Jakob ARKADELT (1507–1568) 
Il bianco e dolce cigno, madrigal 

Tomas Luis de VIKTORIJA (oko 1548–1611) 
O magnum mysterium, motet 

Tomas TALIS (oko 1505–1585) 
Audivi vocem de caelo, motet 

Đovani Perluiđi da PALESTRINA (1525–1594) 
Sicut cervus, motet 
Panis angelicus, motet

Džon BENET (oko 1575–1614) 
Weep o mine eyes, madrigal 

Jozef Gabriel RAJNBERGER (1839–1901) 
Abendlied, op. 69, br. 3 

Nina PEROVIĆ 
Večernja molitva** 

* Partner koncerta: Ambasada Crne Gore u Italiji 
** porudžbina Festivala

SILENT SIGNPOSTS 

Commemoration of the 450th death anniversary of Blessed Osanna * 

MONTENEGRO VOCAL ENSEMBLE LUČA (Montenegro) 
VARJA ĐUKIĆ, narrator (Montenegro) 
ANTUN SBUTEGA, author of the text (Montenegro) 

Program: 

Orlando di LASSO (1532–1594) 
Justorum animae, motet 

Giovanni Battista PERGOLESI (1710–1736) 
Jesu, rex admirabilis, motet 

William BYRD (1539?–1623) 
Ave verum corpus, motet 

Claudio MONTEVERDI (1567–1643) 
Ecco mormorar l’onde, madrigal 
Jacob ARCADELT (1507–1568) 
Il bianco e dolce cigno, madrigal 

Tomás Luis de VICTORIA (c. 1548–1611) 
O magnum mysterium, motet 

Thomas TALLIS (c. 1505–1585) 
Audivi vocem de caelo, motet 

Giovanni Pierluigi da PALESTRINA (1525–1594) 
Sicut cervus, motet 
Panis angelicus, motet

John BENNET (c. 1575–1614) 
Weep o mine eyes, madrigal 

Josef Gabriel RHEINBERGER (1839–1901) 
Abendlied, Op. 69, No. 3 

Nina PEROVIĆ 
An Evening Prayer** 

* Partner of the concert: Embassy of Montenegro in Italy 
** commission by the KotorArt Festival

 

07.08.2015.
Gospa od Škrpjela / Our Lady of the Rocks, 21h

BAROK S UKUSOM BRAZILA 

SARA LAKIČEVIĆ, truba (Crna Gora) 
HELDER TREFCGER, dirigent (Brazil) 
Festivalski orkestar KotorArt-a 

Program: 

Eitor VILA-LOBOS (1887–1959) 
Preludijum iz svite Bachianas Brasileiras br. 4 

Klaudio SANTORO (1919–1989) 
Ponteio, za gudački orkestar 
Eitor VILA-LOBOS 
Svita Bachianas Brasileiras br. 9 
Preludijum 
Fuga 

Georg Filip TELEMAN (1681–1767) 
Koncert u f-molu, za trubu (originalno za obou), gudače i kontinuo, TWV 51:f1 
Allegro 
Largo 
Vivace
 

Alberto NEPOMUSENO (1864–1920) 
Adagio, za gudače 

Ernani AGVIAR (1950) 
Instantes, br. 2 

Žoze Urzisino da SILVA DUDA (1935) 
Končertino za trubu

Edmundo VILANI-KORTES (1930) 
Pet brazilskih minijatura, za gudački orkestar 
Preludijum 
Melodija 
Lamento 
Uspavanka 
Bajao
 

Sezar GVERA-PEIŠE (1914–1993) 
Murao, za orkestar

BAROQUE WITH THE TASTE OF BRAZIL 

SARA LAKIČEVIĆ, trumpet (Montenegro) 
HELDER TREFZGER, conductor (Brazil) 
KotorArt Festival Orchestra 

Program: 

Heitor VILLA-LOBOS (1887-1959) 
Prelúdio from Bachianas Brasileiras Suite No. 4 

Cláudio SANTORO (1919-1989) 
Ponteio, for strings 
Heitor VILLA-LOBOS (1887-1959) 
Svita Bachianas Brasileiras br. 9 
Prélude 
Fugue 

Georg Philipp TELEMANN (1681-1767) 
Concerto in F minor, for trumpet (originally for oboe), strings and continuo, TWV 51:f1 
Allegro 
Largo 
Vivace 

Alberto NEPOMUCENO (1864-1920) 
Adagio for Strings 

Ernani AGUIAR (1950) 
Instantes, No. 2 

José Ursicino da SILVA DUDA (1935) 
Concertino para trumpet

Edmundo VILLANI-CÔRTES (1930) 
Five Brazilian Miniatures, for string orchestra (Cinco miniaturas brasileiras para orquestra de cordas) 
Prelúdvio 
Toada 
Choro 
Cantiga de Ninar 
Baião
 

César GUERRA-PEIXE (1914-1993) 
Mourão, for orchestra

 

10.08.2015.
Kafe-restoran Dojmi / Dojmi Café-Restaurant, 21h

DIXIE DANCE SHOW

BEOGRADSKI DIKSILEND ORKESTAR (Srbija)
Aleksandra BIJELIĆ, glas
Sava MATIĆ, truba
Veljko KLENKOVSKI, klarinet
Nemanja ZLATAREV, trombon
Aleksandar MILETIĆ, klavir
Vladimir RACKOVIĆ, bendžo i glas
Ivan MAKSIMOVIĆ, kontrabas
Miloš MILOSAVLJEVIĆ, bubnjevi

DIXIE DANCE SHOW

THE BELGRADE DIXIELAND ORCHESTRA (Serbia)
Aleksandra BIJELIĆ, vocals
Sava MATIĆ, trumpet
Veljko KLENKOVSKI, clarinet
Nemanja ZLATAREV, trombone
Aleksandar MILETIĆ, piano
Vladimir RACKOVIĆ, banjo and vocals
Ivan MAKSIMOVIĆ, bass
Miloš MILOSAVLJEVIĆ, drums

 

12.08.2015.
Pjaca od kina / Cinema Square, 21h


KOTORARTIĆ PERFORMANS

KREATIVNI POGON, moderator radionice (Srbija)


KOTORART FOR CHILDREN

CREATIVE DRIVE, moderator of the workshop (Serbia)

 

14.08.2015.
Crkva Sv. Duha / Church of the Holy Spirit, 21h

MUZIKA ŽIVOTA

ELENA BAŠKIROVA, klavir (Rusija / Izrael)

Program:

Robert ŠUMAN (1810–1856)
Četiri nokturna, op. 23
Pogrebna povorka
Neobična družina
Noćna terevenka
Rondelus sa solo glasovima

Franc LIST (1811–1886)
Pogreb, iz ciklusa Poetske i religiozne harmonije, S. 173, br. 7

Franc LIST
Balada u h-molu, br. 2, S. 171

Isak ALBENIZ (1860–1909)
Španske pjesme, op. 232
Preludijum
Orijentalna
Pod palmom
Kordoba
Segidilja

THE MUSIC OF LIFE

ELENA BASHKIROVA, piano (Russia / Israel)

Program:

Robert SCHUMANN (1810-1856)
Nachtstücke (Night Pieces), op. 23
Trauerzug (Funeral Procession)
Kuriose Gesellschaft (Queer Assembly)
Nächtliches Gelage (Nocturnal Revel)
Rundgesang mit Solostimmen (Roundelay with Solo Voices)

Franz LISZT (1811-1886)
Funerailles, from Harmonies poétiques et religieuses, S.173, No. 7

Franz LISZT
Ballade in B minor, No. 2, S. 171

Isaac ALBÉNIZ (1860-1909)
Chants d’Espagne, Op. 232
Preludio
Oriental
Bajo la palmera (Under the Palm Tree)
Córdoba
Seguidillas

 

PRATEĆI PROGRAM